Adatkezelési tájékoztató hallgatói ösztöndíj pályázatra jelentkezők részéreBevezetés


A Szövetség az Új Nemzedékért Alapítvány (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Alapítvány”) elkötelezett a személyes adatok minél magasabb szintű védelme iránt, ezért megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályok előírásai maradéktalanul érvényesüljenek.

A jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), illetve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendelete (továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”) követelményeinek érvényesülését, a személyes adatok kiemelt védelmével kapcsolatos elkötelezettségét szem előtt tartva egyszerű és átlátható információval szolgáljon az Alapítvány által meghirdetett hallgatói ösztöndíj pályázatra jelentkezők személyes adatai kezelésének részleteiről, arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk és azokat milyen célból, hogyan és mennyi ideig kezeljük, illetve tároljuk, valamint, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban milyen jogok illetik meg Önt és azokat hogyan gyakorolhatja.
 

Milyen jogok illetik meg Önt a személyes adatainak védelme érdekében?


Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Az Alapítvány által az érintettek részére külön kérés nélkül biztosítani kell a tájékoztatást, valamint az érintett kérésére/megkeresésére adott hozzáférési jogot. 

Az érintett kifejezett kérése esetén az érintettet tájékoztatni kell a személyes adatainak kezeléséről, azon belül:
a)    meg kell nevezni az adatkezelőt, annak elérhetőségeit;
b)    a személyes adatok kezelésének célját;
c)    az adatkezelés jogalapját;
d)    adott esetben a személyes adatok címzettjeit;
e)    annak tényét, ha az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, valamint
f)    meg kell jelölni a Bizottság megfelelőségi határozatának létét vagy annak hiányát, vagy a GDPR 46. cikkében, a 47. cikkében vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciákat.

Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és ahhoz kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó megkeresés esetén az adatszolgáltatásnak az alábbi információt kell tartalmaznia:
a)    az adatkezelés jogos céljait;
b)    az érintett személyes adatok kategóriáit;
c)    az érintett személyes adatok címzettjeinek kategóriáit;
d)    amennyiben lehetséges a személyes adatok tárolásának időtartamát, ha ez nem lehetséges ezen időtartam meghatározásának szempontjait;
e)    a személyes adatok forrását, ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtötték;
f)    nem megfelelő védelmi szintet biztosító országba vagy megfelelőségi határozat alapján történő adattovábbítás esetén a megfelelő garanciákat.

Helyesbítés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Törléshez való jog

Az érintett jogosult, a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérni, ha
a)    személyes adataira már nincs szükség abból a jogos célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b)    az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogos célja;
c)    az érintett sikeresen tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
d)    az érintett személyes adatait jogellenesen kezelték; vagy 
e)    az érintett személyes adatait jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult, a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását kérni, ha
a)    az érintett vitatja adatai pontosságát, az adatok pontosságának az Alapítvány által történő ellenőrzéshez szükséges időtartamra;
b)    jogellenes adatkezelés esetén;
c)    az Alapítványnak már semmilyen jogos célból nincs szüksége az adatra, de az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat; vagy
d)    az érintett tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, az Alapítvány jogos érdekei fennállásának megállapításáig.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az általa az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha:
a)    az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul; vagy
b)    az adatkezelés az érintettel kötött szerződés teljesítésén alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Alapítvány a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Milyen célból és milyen jogalapon kezeljük az Ön személyes adatait?


Az Alapítvány személyes adatot kizárólag eredeti adatgyűjtés egyértelműen meghatározott céljának megfelelően, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, valamint egyéb kapcsolódó célokra meghatározott feltételekkel kezelhet. 

Az adatkezelés elsődleges jogalapja az érintett személyes hozzájárulása.

A hallgatói ösztöndíj pályázatra jelentkezők személyes adatait kizárólag az adatgyűjtés eredeti céljának megfelelően kezeljük, azokat nem használjuk fel további másodlagos célokra. Az Alapítvány az alábbi célok érdekében gyűjti, kezeli, használja fel, tárolja vagy kezeli a hallgatói ösztöndíj pályázatra jelentkezők adatait: 

  • hallgatói ösztöndíj pályázat lebonyolításra, a pályázatra jelentkezők nyilvántartása
  • a pályázati feltételeknek történő megfelelés ellenőrzése
  • a benyújtott pályázatok elbírálása
  • hallgatói ösztöndíj szerződés megkötése és teljesítése
  • ügyintézés, feladatellátás

A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan adatkezelési célonként, jogalaponként, adatkezelés időtartamaként, érintetti körönként, törlési időpontonként, adatgazdazdák szerint, tárolási hely szerinti és adatfeldolgozónként kategorizált teljes körű információkat a Tájékoztató mellékletében (adatvagyon leltár) olvashat.
 

Milyen alapelvek mentén kezeljük az Ön adatait?


Az Alapítvány, mint adatkezelő felelős az adatvédelmi szabályoknak való megfelelésért, és a megfelelés igazolására való képességért. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Az Alapítvány az adatkezelésekkel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit rendeltetésüknek megfelelően, jogszerűen, az érintett számára átlátható módon gyakorolja (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve).

Az Alapítvány kizárólag oly módon kezelhet személyes adatot, hogy az meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és a személyes adatokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Az Alapítvány kizárólag a meghatározott feladataik ellátása céljából, a részére biztosított jogosultságok rendeltetésszerű használatával kezelhet személyes adatot, és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatot haladéktalanul – legkésőbb a jogszabályban előírt határidő leteltével – törölni kell. A célhoz nem köthető adatkezelés tilos (célhoz kötöttség elve).

A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk, azaz csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas, továbbá csak olyan mértékben és ideig, amely mértékben, és amely ideig ez a cél eléréséhez feltétlenül szükséges (adattakarékosság elve).

Az Alapítvány gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse (pontosság elve).

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, a személyes adatok ennél hosszabb ideig tárolni csak közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból lehet (korlátozott tárolhatóság elve).

Az Alapítványnak az adat kezelését oly módon kell végezni, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg elve).

Az Alapítvány automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást, profilalkotást nem alkalmaz.

Milyen adatvédelmi szabályokat alkalmazunk az Ön adatainak kezelése során?


Az adatvédelem a személyes és ezen belül a különleges adatok olyan jogi védelme, amely az egyének magánszférájának védelmét, az érintett információs önrendelkezési jogának biztosítását célozza az érintettel kapcsolatba hozható személyes adatok kezelésének normatív szabályozása által.

Az adatvédelemmel és adatkezeléssel összefüggő jogszabályok:

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendelete (2016. április 27.) („Rendelet” vagy „GDPR”);
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”).

Milyen fogalmakkal jó, ha tisztában van?


Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Illetéktelen személy: aki az adat megismerésére nem jogosult.

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok, továbbá a rájuk vonatkozó ágazati jogszabályi előírásoknak megfelelően a bűnügyi adatok.

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?


Az adatkezelő neve: Szövetség az Új Nemzedékért Alapítvány
Az adatkezelő székhelye: 1062 Budapest, Lendvay utca 28.
Az adatkezelő adószáma: 18030882-1-42
Az adatkezelő nyilvántartási száma: 01-01-0011101
Az adatkezelő e-mail címe: palyazat@fuziokozosseg.hu
 

Kire vonatkozik a Tájékoztató?


Jelen Tájékoztató alanyi hatálya kiterjed az Alapítvány hallgatói ösztöndíj pályázatára jelentkezőkre, továbbá kiterjed azon személyekre is, akik az Alapítvánnyal kötött szerződés alapján az Alapítvány tevékenységével kapcsolatos feladatuk ellátása során személyes adat birtokába jutnak, vagy azt kezelnek (Adatfeldolgozók). 

Az Alapítvány hallgatói ösztöndíj pályázatára jelentkezők elbírálása során a Tájékoztató alapján kezeli az Ön személyes adatait.

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz? Kik felé továbbíthatjuk az Ön személyes adatait?


Az Alapítvány a személyes adatok védelme érdekében megfelelő szervezeti és technikai intézkedéseket tesz. A személyes adatokhoz kizárólag megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkatársaink férhetnek hozzá. Minden szükséges intézkedést megteszünk az személyes adatainak védelme, valamint a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozása érdekében. 

Adattovábbításnak minősül, ha az adatot meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé teszik. Az adattovábbítás, mint adatkezelési művelet is csak a megfelelő jogalap fennállása mellett történhet.

Harmadik fél által benyújtott adattovábbítási kérelem elbírálása, az adattovábbítási feltételek fennállásának vizsgálata – a jogszabályban előírt kötelező adattovábbítás esetét kivéve – a kuratórium hatáskörébe tartozik.

A szervezeten belül a kezelt személyes adatok kizárólag olyan szervezeti egységhez továbbíthatók, amelynek jogszabályban vagy belső szabályozó eszközben foglalt feladatainak ellátásához azok szükségesek.

A szervezeten kívüli harmadik féltől érkező, személyes adat közlésére irányuló megkeresés csak akkor teljesíthető, ha az jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közérdekű adatkezelés, közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve ha az érintett hozzájárult.

Az Alapítvány tevékenysége során állandó vagy eseti megbízás alapján – írásbeli szerződés megkötésével – adatfeldolgozót vehet igénybe. Az Alapítvány az adatfeldolgozókkal külön adatfeldolgozási szerződést köt a személyes adatok megfelelő védelme érdekében.

Az írásban rögzítendő adatfeldolgozásra vonatkozó szerződésnek tételesen tartalmaznia kell a GDPR 28. cikk (3) bekezdésében előírtakat, valamint az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos előírásokat.  A szerződésben rögzíteni kell, hogy az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt a GDPR 32–36. cikk szerinti kötelezettségei – különösen az adatbiztonsággal, adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos feladatai teljesítésében.

Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért, zárolásáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót eseti vagy általános felhatalmazása nélkül nem vehet igénybe.

Adatfeldolgozó igénybevétele esetén dokumentáltan gondoskodni kell arról, hogy az adatfeldolgozásra irányuló szerződésekben jelen Tájékoztató ismerete és betartása, továbbá a titoktartás, mint kötelezettség, a szerződő félre, valamint azok foglalkoztatottjaira is kiterjedjen.

Hogyan tudja Ön érvényesíteni jogait az Alapítvány adatkezelése során? Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?


Ön, mint érintett a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az Alapítvány jelen Tájékoztatóban rögzített elérhetőségeire küldheti el. Az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az érintett részére.

Ezen tájékoztatás ingyenes, azonban ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, abban az esetben az Alapítvány költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Amennyiben az Alapítvány nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Alapítvány nem foglalkozik az Ön személyes adatai kezelésével összefüggő jogainak gyakorlására irányuló kérelmével, vagy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, akkor jogosult panaszt benyújtani az Alapítványnál vagy közvetlenül a felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Amennyiben a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, jogosult bírósághoz fordulni.
Ebben az esetben a felügyeleti hatósággal szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

Az Alapítvány minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Alapítvány tájékoztatást ad a címzettekről.

Az Alapítvány megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben az Alapítvány a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról az Alapítvány mindig megfelelő tájékoztatást nyújt. Emellett a Tájékoztatóban foglalt adatkezelések mellett, az Alapítvány tevékenysége során kezelt adatok tekintetében további adatvédelmi szabályok is érvényesek lehetnek. Amennyiben kérdés merül fel arra vonatkozóan, hogy melyik tájékoztatás alkalmazandó, keresse fel az Alapítványt.

Meddig őrizzük meg az Ön személyes adatait?


Az Alapítványnál a személyes adatok a jogos cél eléréséhez szükséges ideig, amely érdekében a személyes adatot kezelik; vagy az alkalmazandó jogi előírás teljesítéséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.

Az érintett személyes hozzájárulásán alapuló adatkezelések esetében a személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig, illetve jogszabály által meghatározott cél teljesüléséig kerülnek kezelésre.

Adatvagyon leltár


Adatvagyon: név, születési hely és idő, anyja neve, állandó lakcím, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés célja: hallgatói ösztöndíj pályázat lebonyolításra, a pályázatra jelentkezők nyilvántartása
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: a pályázat lezárulása
Érintetti kör: pályázók
Törlés időpontja: pályáztatás lezárultát követő 90. nap
Adatgazda: kuratórium
Tárolás helye: papír alapon, fájl szerveren
Adatfeldolgozó: nincs
Adatfeldolgozó adatkezelésének célja: nincs

Adatvagyon: hallgatói jogviszony igazolása, lezárt félévek ETR-ből/NEPTUN-ból lekérdezett eredményei, géppel írt önéletrajz, igazolványkép, civil vagy közéleti szereplőtől származó ajánlás, nyelvvizsga bizonyítvány másolata
Adatkezelés célja: a pályázati feltételeknek történő megfelelés ellenőrzése
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: a pályázat lezárulása
Érintetti kör: pályázók
Törlés időpontja: pályáztatás lezárultát követő 90. nap
Adatgazda: kuratórium
Tárolás helye: papír alapon, fájl szerveren
Adatfeldolgozó: nincs
Adatfeldolgozó adatkezelésének célja: nincs

Adatvagyon: év, születési hely és idő, anyja neve, állandó lakcím, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím, hallgatói jogviszony igazolása, lezárt félévek ETR-ből/NEPTUN-ból lekérdezett eredményei, géppel írt önéletrajz, igazolványkép, civil vagy közéleti szereplőtől származó ajánlás, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, pályamunka
Adatkezelés célja: a benyújtott pályázatok elbírálása
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: a pályázat lezárulása
Érintetti kör: pályázók
Törlés időpontja: pályáztatás lezárultát követő 90. nap
Adatgazda: kuratórium
Tárolás helye: papír alapon, fájl szerveren
Adatfeldolgozó: nincs
Adatfeldolgozó adatkezelésének célja: nincs

Adatvagyon: név, születési hely és idő, anyja neve, állandó lakcím, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím, adóazonosító, személyi szám, bankszámlaszám
Adatkezelés célja: hallgatói ösztöndíj szerződés megkötése és teljesítése
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: kötelmi elévülési idő
Érintetti kör: pályázók
Törlés időpontja: kötelmi elévülési idő
Adatgazda: kuratórium
Tárolás helye: papír alapon, fájl szerveren
Adatfeldolgozó: bérszámfejtő, könyvelő
Adatfeldolgozó adatkezelésének célja: adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítése

Adatvagyon: év, születési hely és idő, anyja neve, állandó lakcím, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím, adóazonosító, személyi szám, bankszámlaszám, hallgatói jogviszony igazolása, lezárt félévek ETR-ből/NEPTUN-ból lekérdezett eredményei, géppel írt önéletrajz, igazolványkép, civil vagy közéleti szereplőtől származó ajánlás, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, pályamunka
Adatkezelés célja: ügyintézés, feladatellátás
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, jogszabályi kötelezettség
Adatkezelés időtartama: kötelmi elévülési idő
Érintetti kör: pályázók
Törlés időpontja: kötelmi elévülési idő
Adatgazda: kuratórium
Tárolás helye: papír alapon, fájl szerveren
Adatfeldolgozó: nincs
Adatfeldolgozó adatkezelésének célja: nincs